Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Klagomålshantering

Rutin för klagomål på våra verksamheter


Möjlighet att lämna klagomål mot utbildningen finns reglerat i Skollagen, kapitel 4 §8.

I Trollebygdens förskolor, skola och fritidshem finns möjlighet för vårdnadshavare, elev eller annan intressent att lämna klagomål på verksamheten, muntligt eller via blankett.

I syfte att utveckla och förbättra verksamheterna är det väsentligt att klagomål kommuniceras med den det berör. Lämpligen sker detta genom ett samtal med den berörda och i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomålet framförs.
Klagomål lämnas vidare till berörd lärare, pedagog eller annan berörd personal.
Gäller det hela skolan eller en hel förskola vänder man sig till rektor/förskolechef.
Klagomål gällande rektor/förskolechefs yrkesutövning lämnas till styrelsen för Trollebygdens byaskolors ekonomiska förening.

När skriftligt klagomål framförs ska detta göras på särskild blankett. Blanketten lämnas ifylld till ansvarig person inom berörd verksamhet. Denna har sedan ansvar för att utredning sker och lämnar inom tre veckor skriftligt svar till den som framfört klagomålet.

 

Styrelsen
Trollebygdens byaskolors ekonomiska förening